1/10/2012

Thanksgiving
10 Jan 2012
2:38 AM

Bathala, salamat po sa biyaya na sa tuwing magigising ako ng ganitong oras at nagugutom, may pagkain pa rin sa ref.

- Carl

No comments:

Post a Comment

Leave your mark.